İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  OSMANLI imparatorlugu
 


OSMANLI  İMPARATORLUĞU  Sayfa - 1

Osmanlı Devleti'nin hayat çizgisi 600 yıllık birsüreyi içine almaktadır. Öyle ki, cihan devleti unvanını alan bu devlet, en genişsınırlarını 400 yıl elinde tuttuğu bilinmektedir. Gerileme dönemi dediğimiz son200 yıl içinde bile fazla toprak kaybetmemiş, topraklarının büyük bölümünü,yıkılış dönemlerini oluşturan 20. yüzyılın başlarına kadar koruyabilmiştir. Buözellikleri ile Osmanlı, dünya medeniyetleri arasında ilk sıralarda yerinialmaktadır.

21. yüzyıla adımadım ilerlerken, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, Ortadoğu'da, Kafkasya'da ve tüm İslamDünyası'nda, kıpırdanmalar görülüyor. Kıpırdanmaların kökeninde, hep Osmanlıruhu yatıyor. Düşman, hep Osmanlı torunu diye saldırıyor. Osmanlı coğrafyası 21.yüzyıla çok şeylere gebe olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Osmanlı coğrafyasınıiyi tahlil etmek gerekiyor.

Söz konusu bu kocadevletin, yüzölçümünü, doğal şartlarını ve bu doğal şartlar üzerindeoynadığı rolü, insanlarını ve oldukça farklı insanların bir arada uzun yıllarbirlik içinde yaşamalarının sırrını, yönetim şeklini, tarımını, sanayiini vedünya ticaretindeki yerini, iyi bir şekilde araştırmak ve araştırmalardan gelecekiçin bazı sonuçlar çıkarmak lüzumu vardır. Bunun için de, tarih-coğrafya-geleceküçlüsünü kaynaştırmak gerekmektedir.

Osmanlı Toprakları

Ertuğrul Gazi'nin beyliğini kurduğu yıllardasahip olduğu topraklar 4800 km2 idi. Ertuğrul Gazi'nin ölümü sırasında (1299)beyliğin sahip olduğu topraklar 5.631 km2'ye ulaşmıştır. Osman Gazi, beyliğinintopraklarını yaklaşık üç katına çıkarmış ve ölümü sırasında (1326)Osmanlı Beyliği'nin toprakları 16.000 km2 olmuştur. Beyliğin topraklarındakigenişleme kuruluş yıllarında çok hızlı olmuş ve Orhan Gazi döneminde (1326)95.000 km2'ye, Yıldırım Bayezid döneminde (1402) 430.407 km2'ye, Murad Hüdavendigârdöneminde (1389) 500.000 km2'ye varmıştır. II. Murat Han, Osmanlı Devleti'ninyüzölçümünü (1451), 880.000 km2'ye ulaştırmıştır.

 

Genişleme sürekliolarak devam etmiş ve Fatih Sultan Mehmed Han döneminde (1481) devletin yüzölçümü2.214.000 km2'yi aşmıştır. II. Bayezid döneminde (1512) 2.375.000 km2'ye ulaşandevletin yüzölçümü, Yavuz Sultan Selim Han döneminde çok hızlı bir şekildegenişlemiştir. Yavuz Sultan Selim Han 8 yıl süren kısa saltanatı döneminde yücedevletin topraklarını tam üç kat genişletmiş ve devletin toplam yüzölçümü6.557.000 km2'yi bulmuştur. Kanuni Sultan Süleyman Han 46 yıl süren saltanatıdöneminde (1566) devletin yüzölçümünü 14.983.000 km2'ye çıkarmıştır.Genişleme çok hızlı olmasa da bundan sonra da devam etmiş ve II. Selim Han döneminde(1574) 15.162.000, III. Murat döneminde (1595) 19.902.000 km2'yi aşmıştır.

Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaştığı 1699 yılında, devletin yüzölçümü,etki alanları ile birlikte 24 milyon km2'yi buluyordu. Çünkü, İslam âlemininhalifesi, Osmanlı padişahı olduğu için, devletin etki alanı, hemen hemen tüm İslamdünyasını kapsıyordu. Gerçekten o dönemlerde, üç kıta topraklarında, Osmanlıpadişahları adına hutbeler okunuyordu. Bu yönüyle düşünüldüğünde, devletinetki altında kalan topraklar, Afrika kıtasının ortalarına, Asya kıtasının en doğuucuna kadar uzanıyordu.

Osmanlı Devleti'nde ilk olarak toprak kaybı, Sultan II. Mustafa döneminde, yapılan AvusturyaSeferi'nin yenilgisinin ardından imzalanan Karlofça Antlaşması'yla (26 Ocak 1699)olmuştur. Gerileme döneminin başlangıcı olan bu tarihten itibaren 200 yıl içinde,devletin yüzölçümü peyderpey küçülmüş, ancak bu küçülme; çok yavaşgerçekleşmiştir. 1913 yılına gelindiğinde, Osmanlı Devleti'nin yüzölçümü;180.000 km2'si Avrupa-i Osmaniye'de, 1.800.000 km2'si Asya-i Osmaniye'de, 3.000.000 km2'siAfrika-i Osmaniye'de olmak üzere, toplam 4.980.000 km2'yi buluyordu. Görülüyor ki, 4milyon km2'den fazla bir toprak, 1913 ile 1923 yılları arasını kapsayan sadece 10 yıliçinde kaybedilmiştir. Bu yönüyle, cihan hakimiyetine sahip olan Osmanlı Devleti,azametini ve ihtişamını yıkıldığı yıllara kadar koruduğugörülür. 

Nüfusu ve Yönetim Şekli

Osmanlı Devleti hakkında istatistiki bilgiler oldukçaçeşitlidir. Her şeyden evvel, yüce devlet kurmak, cihana hükmetmek, o kadar kolay değildir.Asırlar boyu süren savaşlar ezbere yapılmamıştır. Savaş hazırlıklarının başında,devletin ne kadar askeri gücünün olduğunun tespit edilmesi gerekiyordu. Bu yönüyle,Osmanlı Devleti'nin nüfus sayımları, farklı boyutlarda yapılmıştır. Örneğin,Kanuni Sultan Süleyman döneminde, hazırlanan Tapu Tahrir defterlerinde, çok ayrıntılıbilgilere yer verilmektedir. Ancak, Osmanlı Arşivleri'nin tümü henüz incelenmediği için,yıllara göre kesin bilgiler vermek güçtür.

Buna rağmen, ilk dönemlerden bugünekadar, gerçeğe yakın aydınlatıcı bilgiler vermek mümkündür. Örneğin, İstanbulşehrinin nüfusu, fethedilmeden önce, yaklaşık 40.000 kadardı. Ancak fetihten sonra,bu şehrin nüfusu; devletin başkenti olması hasebiyle devamlı bir şekilde artmıştır.1477 nüfus sayımında 100.000 insanı barındıran İstanbul'un nüfusu; 1530'lu yıllarda400.000, 1680'li yıllarda ise 800.000'e ulaştığı bilinir.

Osmanlı Devleti'nin toplam nüfusu hakkında, 1800-1914 yıllarını kapsayan devrede, oldukça ayrıntılıbilgiler vardır. Ancak bu dönemde, devletin sürekli toprak kaybedişi ve kaybedilentopraklardan Anadolu'ya olan göçler nedeniyle, toplam nüfuslarda, farklı artışlarkaydedilmiştir. 1800'lü yıllarda, devletin toplam nüfusu 26 milyonu aşıyordu.Osmanlı-RusSavaşı'nın sona ermesinden sonra, 1831 yılında, devlet genelinde çok ayrıntılıbir genel nüfus sayımı yapılmıştır. Söz konusu bu sayıma göre; 4.839.000'iRumeli'de, 6.700.000'i Anadolu'da, 3.800.000'i Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da olmak üzere,toplam 15.339.000 nüfus tespit edilmiştir.

Osmanlı istatistiklerine göre, devletin toplam nüfusu; 1884'te 17.134.000, 1893'te 17.381.670,1897'de 19.050.000, 1910'da 28.652.000, 1913'te ise 29.357.000'e ulaşmıştır. Ancak butarihten itibaren, önce Rumeli mıntıkasında kaybedilen topraklarla birlikte 5,5 milyonnüfus, sonra işgaller sonucu Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki kopmalar sonucunda 8,5milyon nüfus, Osmanlı Devleti'nden ayrılmış ve geriye 757.340 km2 alanı içerenAnadolu toprakları üzerinde yaşayan 15.254.000 nüfus kalmıştır. Daha sonra TürkiyeCumhuriyeti kurulduktan sonra, yeni devletin nüfusu 1927'de 13 milyon olduğu belirlenmiştir.

Osmanlı Devleti'nin nüfussayımları, genelde hane sayımlarına dayanmaktadır. Devletin nüfusu ortaya konurken,hane sayıları esas alınarak hesaplamalar yapılır. Bugün yerli ve yabancı tarihçiler,bu hesaplamalarda, aile büyüklüğünü yani bir hanenin toplam nüfusunu 5 olarak kabuletmektedirler. Bu değer son derece hatalıdır. Çünkü, Osmanlı aile sistemi, ataerkilbir yapı göstermektedir. Bir hane içinde, büyükbaba, büyükanne, anne, baba, çocukları,hatta kardeş ve kardeş çocukları bulunmaktadır. Çok geniş ölçekli böyle biraile, tek bir hane sayılmıştır. Hal böyle olunca, hane büyüklükleri, en az 10'unüzerindedir. O halde, yukarda verdiğimiz, Osmanlı Devleti'nin toplam nüfus değerleriyanıltıcıdır. Gerçek nüfus, yukarıdaki değerlerin, en az iki katıdır.

Osmanlı Devleti'nin yönetimsistemi ise, zaman zaman bazı tadilatlara uğramışsa da, genelde eyalet sistemine dayanıyordu.Eyaletler de kendi arasında, alt idari birimlere ayrılıyordu. Yönetimde görülenaksaklıklar, çıkarılan kanunnamelerle anında düzeltiliyordu. Toprak işleme sistemi,sanayi, ticaret gibi faaliyetlerin hepsi, devletin belirlediği bir düzen dahilinde yürütülmüştür.Örneğin, tarım sisteminde uygulanan çift bozan vergisi sayesinde, tarım daima canlıtutulmuş ve kırsal kesimden şehirlere yönelik göçler asırlar boyu durdurulmuştur.Çünkü bu verginin esası, elinde bulundurduğu araziyi ekip biçmeyi bırakıp, başkabölgeye göçeden çiftçiden alınan külliyetli miktarda alınan vergidir. Bugün bunabenzer bir kanun, A.B.D.'de uygulanmaktadır.

 Osmanlı Toprakları Üzerine Kurulan Devletler

1901 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nindevlet başkanı seçilen Theodore Roosevelt, başkanlık seçimi öncesinde şunlarısöyler; "Dünya'da herkesten önce ezmek istediğim iki güç; İspanya veOsmanlı'dır." Roosvelt bunları söylerken, gelecekte dünya hakimiyetininşifresini açıklamıştır. Çünkü, ABD'nin süper güç olmasını engelleyen ikigüç vardır. Bunlardan İspanya, ABD'nin Orta ve Güney Amerika'yı, yani yeni dünyakaraları hakimiyetini, Osmanlı ise, eski dünya karaları (Asya, Afrika, Avrupa)hakimiyetini engellemektedir.

Söz konusu bu engellerden Osmanlı, misyonerlik faaliyetleri ile çökertilmeyeçalışılmış ve daha 1871'de bunun ilk adımları atılmıştır. Osmanlı ülkelerinegönderilen iki misyonere, 1 Aralık 1833'te verilen talimat aynen şöyledir; "Birfetih savaşına girmiş askerler olduğunuzu unutmayın... Bu mukaddes ve vaadedilmiştopraklar silahsız bir haçlı seferiyle geri alınacaktır." Ve sonuç, koskoca bircihan devletinin haritadan silinişi...

Osmanlı Devleti'nintarih sahnesinden çekilişinden sonra, Osmanlı hakimiyeti altında kalan topraklarda,çok sayıda kanlı savaşlar olmuş ve bu savaşlar bugün de devam etmektedir. Öteyandan, Osmanlı toprakları üzerinde, ülke sayısı yıl geçtikçe sürekli olarakartmaktadır.

Bugün, OsmanlıDevleti'nin fiilen hükmettiği topraklar üzerinde, toplam 45 ayrı ülke vardır. Buülkelerden 27'si, Asya-i Osmaniye'de (Osmanlı Asyası), 13'ü Avrupa-i Osmaniye'de(Osmanlı Avrupası) ve 5'i Afrika-i Osmaniye'de (Osmanlı Afrikası) yer almaktadır.Bunların toplam yüzölçümleri 11.437.706 km2 yi bulmakta ve bu ülkelerin hepsindebugün için toplam 373.957.000 kişi yaşamaktadır.

Gerek antlaşmalar vegerekse çeşitli yollardan yardım gönderme gibi ilişkiler sonucunda, OsmanlıDevleti'nin etkisi altında kalan toprakların yüzölçümü 24 milyon km2'yi bulur. Butoprakların tümü ele alındığında, bugün için bu topraklar üzerinde 60'ı aşkınbağımsız ülke bulunmaktadır. Ayrıca bu gibi ülkelerin kıyı kesimlerinde veyatopraklarının bir kısmında kısa süreli de olsa hüküm sürmüştür. Tüm buülkelerin, gerek siyasi ve gerekse ekonomik potansiyelleri ele alındığında,geçmişte olduğu gibi, bugün için de dünya platformunda büyük bir öneme sahipolduğu açıkça görülmektedir.

Tablo 1. Osmanlı Devleti'nin hakimolduğu topraklarda, bugün için mevcut olan ülkeler, yüzölçümleri ve Nüfusları(1999).

Osmanlı Avrupası
ÜlkeninAdı Yüzölçümü(km2) Nüfusu(1993)(Bin Kişi)
Arnavutluk 28748 3422
Bosna-Hersek 51129 4422
Bulgaristan 110994 8466
Hırvatistan 56538 4821
Macaristan 93033 10296
Makedonya 25713 2063
Moldova 33700 4362
Romanya 237500 22789
Yunanistan 131957 10310
Slovenya 20256 1997
Karadağ 13812 616
Sırbistan 88361 9487
Kırım 27000 2300

Osmanlı Asyası

ÜlkeninAdı Yüzölçümü(km2) Nüfusu(1993)(Bin Kişi)
Azerbaycan 86600 7398
Bahreyn 695 486
BirleşikArap Emirlikleri 77700 1986
Ermenistan 29800 3421
Filistin 6263 1766
Irak 435052 19435
İsrail 20700 5451
Katar 11427 539
K.K.T.C. 3355 171
GüneyKıbrıs 5869 574
Kuveyt 17819 1433
Lübnan 10230 2909
Gürcistan 69700 5493
Suriye 185180 13398
SuudiArabistan 2240000 17419
Türkiye 814100 59869
Ürdün 88946 3760
Yemen 531869 12519
Dağıstan 50300 2000
Çeçenistan 15000 1200
İnguş 4300 150
K.Osetya 8000 650
G.Osetya 3900 650
Kabartay-Balkar 12500 780
Karaçay-Çerkez 14100 427
Abazya 8600 550
Adıgey 7600 437
Osmanlı Afrikası
Ülkenin Adı Yüzölçümü (km2) Nüfusu (1993)(Bin Kişi)
Cezayir 2381741 27029
Fas 458730 26494
Libya 1757000 4573
Mısır 997739 57109
Tunus 164150 8530
TOPLAM 11437706 373957
DünyaGenel Toplamı 133389909 5670000
DünyaGeneline Oranı (%) 8,5 (%) 6,5


Tablo 2. Osmanlı Devleti'ninetkisi altında kalan devletlerin bugünkü yüz ölçümleri ve nüfusları.
ÜlkeninAdı Yüzölçümü(km2) Nüfusu(1995)(Bin Kişi)
BeyazRusya 207600 10437
Brunei 5765 292
Cibuti 23200 421
Çad 1284000 5587
ÇekCumhuriyeti 78864 10433
DoğuTürkistan 1646900 15300
Endonezya 1919317 203584
Etiyopya 1133882 55979
Eritre 117400 3579
Gambia 10689 989
Gine 245857 6549
Hindistan 3166414 936546
Kamerun 475442 13521
Kenya 582646 28817
Malezya 330442 19724
Moritanya 1030700 2263
Mozambik 812379 18115
Nijer 1287000 9280
Nijerya 923768 101232
Pakistan 879811 131542
Polonya 312683 38792
Rusya 17075400 149909
Senegal 196712 9007
Singapur 639 2890
Slovakya 49035 5432
Somali 637000 7348
Sudan 2503890 30120
Tanzanya 942799 28701
Uganda 241040 19573
Ukrayna 603700 51868
Umman 306000 2125
TOPLAM 39030974 1919955
DünyaGenel Toplamı 133389909 5717952
DünyaGeneline Oranı (%) 29,2 (%) 33,5


Tablo 3. Osmanlı Devleti'nintoplam yüzölçümü, nüfusu ve etkisi altında kalan toprakların dünya genelindekioranları.
ÜlkeninAdı Yüzölçümü(km2) Nüfusu(1995)(Bin Kişi)
OsmanlıDevleti 11437706 373957
OsmanlıDevleti Etkisindeki Topraklar 39030974 1919955
TOPLAM 50468680 2293912
DünyaGenel Toplamı 133389909 5717952
DünyaGeneline Oranı (%) 37,8 (%) 40,1

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devleti'nin kurucusu sayılan OsmanGazi'nin babası Ertuğrul Gazi, onun babası Gündüz Alp'tir. Gündüz Alp'inbabasının Kaya Alp, onun babasının Gök Alp, onun babasının Sarkuk Alp, onunbabasının Kayık Alp olması ihtimali vardır. Yurt tutmak için Orta-Asya'dan,Türkistan'dan Doğu Anadolu'ya gelen bir Kayı aşiretinin başında bu Sarkuk Alp'inbulunması muhtemeldir. Yurt tutulan bölge, Van Gölü'nun kuzey-doğusunda Ahlatcivarıdır.

Osman Gazi'nin büyükbabası Gündüz Alp'in, kendisi gibi Kayılardan olan MardinArtuklularının hizmetinde bir bey iken Caber'de Fırat'ı geçerken boğulup Türkmezarına gömülmüş olması ihtimali düşünülebilir. Osmanlı Devleti'ni kuracakaileyi bir buçuk asır sonra Ahlat'tan oynatan sebep yaklaşan Cengiz Han'ın Moğollarıolabilir.

Ahlat-Mardinyolu, güney-batıya doğru kuşuçuşu 200 km'dir. Gündüz Alp, Artuk Arslan'ın(1201-1239) emrettiği bir misyon için 250 km daha güney-batıya inip Caber'e gelmişolabilir. Bu misyonda başarılı olmayan Kayı Aşireti reisi Gündüz Alp'ı kaybediponun oğlu Ertuğrul Gazi'nin başkanlığında 1230 yazında Yassıçemen meydanmuharebesinde 39 yaşlarındaki Ertuğrul Bey, Türkiye sultanı Alâeddin Keykubad'aküçük fakat yiğitçe bir hizmette bulunmuş olmalıdır.

Bunun üzerineAlâeddin, Ertuğrul Bey'e Bizans sınırında dirlik vermiştir. Ertuğrul, Erzincan'dankuş uçuşu 900 km yol alarak batıdaki dirliğine erişmiştir. Muhtemelen tarih 1231yılıdır ve Osmanlı Devleti'nin nüvesi kurulmuştur. Ertuğrul Bey, Türkiyeİmparatorluğu'nun bir uc beyi durumundadır.

SelçukluTürkiye'sinin Bizans'a karşı olan batı sınırları, iki büyük uc beyi tarafındankorunmaktadır, kuzey'de Kastamonu'da oturan Çobanoğulları ve güneydeGermiyanoğulları. Ertuğrul Bey 1281'de ölünceye kadar 50 yıl bu Çobanoğullarınatabidir. Doğrudan doğruya Konya'daki Selçuklu İmparatoru'na bağlı büyük ucbeylerinden değildir.

ErtuğrulGazi'ye verilen yurd Bursa-Bilecik illerinin sınırlarının birleştiği yöredir ve1.000 km2 kadar bir toprak parçasından ibarettir. Söğüt, sonradan Bizans'tanfethedilerek başkent yapılmıştır.

ErtuğrulGazi'nin yerine oğlu Osman Gazi geçmiş ve 1324'e kadar 43 yıl saltanat sürmüştür.1300 yılına kadar babası gibi Çobanoğullarına tabi küçük bir uç beyi olan OsmanGazi, bu tarihte doğrudan doğruya Konya Selçuklularına bağlı büyük bir uc beyimevkiine yükselmiştir.

Balkanlara Doğru

Ağabeyi Gazi Süleyman Paşa, Rumeli Fatihi ise I.Sultan Murad Han Hüdâvendigâr Gazi de Balkanların fatihidir. Türklerin Meriç'igeçmesi Balkan devletlerini telaşlandırmış ve Osmanlı'ya karşı ilk Haçlıkoalisyonu teşekkül etmiştir. Bu koalisyon, Macaristan kralı I. Layoş'unbaşkumandanlığı altında Sırbistan kralı V. Uroş, Bosna kralı I. Tvtko'nun dakatılmasıyla Osmanlıların üzerine yürümüş, fakat 1364'te Sırp Sındığı'ndaHacı İlbeyi tarafından mahvedilmiştir. İkinci Haçlı Ordusu 26 Eylül 1371'de I.Murad tarafından Çirmen meydan muharebesinde ezilmiştir. Bu vuruşmada başkumandanolan Sırbistan kralı Vukaşin ile kardeşi Veliahd prens Uybyeşat can vermişlerdir.

Balkanları hızla ele geçiren I.Murad, Anadolu Türkmen beyliklerinde de genişlemek ihtiyacında idi. Asker ve sairebakımından bu beyliklerin topraklarına ihtiyacı vardı. Sulh yoluyla, şan veşöhretinin sağladığı avantajlarla Anadolu'da yayılmaya çalışıyor, fakatbilhassa Karamanoğulları mukavemet ediyordu. 1386-1387'de ilk Osmanlı-Karaman savaşıçıktı ve bundan böyle hepsinde olacağı gibi Karaman ezildi.

Üçüncü Haçlıkoalisyonu 20 Haziran 1389'da Birinci Kosova meydan muharebesinde yok edildi. Fakatzaferden sonra Sultan Murad şehid düştü. Türk tarihinin müstesna askerlerinden biriolan I. Murad, 27 yıl 3 ay süren saltanattan sonra oğlu Yıldırım Bâyezid'e 500.000km2 'ye varan bir imparatorluk bırakıyordu. Avrupa toprakları (291.000 km2 ) Asyatopraklarını (208.000 km2) geçiyordu. Bu suretle Orhan Gazi'nin bıraktığı devletinsınırları 5 mislinden fazla büyümüş oluyor ve bu iş bir kuşaktan (33 yıl) dahakısa bir müddet içinde gerçekleşiyordu.

Tuna, kuzeyde sınırteşkil ediyor ve Türk toprakları Balkanlarda Atina'nın kuzey varoşları ileBelgrad'ın güneş varoşları, doğudan batıya doğru da Karadeniz'le Adriyatik Deniziarasında uzanıyordu. Orta Karadeniz kıyıları ve Orta Anadolu'nun batı kesimi,Osmanlı metbûluğunu kabûl etmişti. Akdenize çok yaklaşılmıştı.

1390 yılı ile1391'in ilk aylarında I. Bayezid kendisine "Yıldırım" ünvanınıkazandıran bir süratle Batı Anadolu Türkmen beyliklerini birer ikişer ortadankaldırarak Osmanlı birliğine kattı. Çoğu mukavemet bile etmedi. Bu mukavemet hemimkânsızdı, hem de Osmanlı birliğine katılmanın büyük avantajları vardı.1391'de Sultan Bayezid, Akdeniz kıyılarında idi. İkinci Anadolu seferinde tekrarsavaş çıkaran Karaman'ı ezdi. 60 parça harp gemisi ile Ege adalarını vurduktansonra Bizans'ın Osmanlılarca ilk kuşatmasını yaptı.

1391 yazındaTürklerin Eflak dedikleri Güney Romanya prensliği Osmanlı hâkimiyetini tanıdı veOsmanlı kudreti Tuna'yı aşmış oldu. Ertesi yıl Selanik ve Silivri fethedildi.Macaristan kralı Sigusmund'un ordusu ezildikten sonra padişah 3 Anadolu seferineçıktı. Kastamonu'daki İsfendiyar Türkmen beyliğini doğrudan doğruya Osmanlıbirliğine kattı.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=