İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  Hazarlar ve Karaylar
 


HAZARKLAR  VE  KARAYLAR

Dünyada halen Hazar adı ile anılan bir millet veyatopluluk mevcut değildir. İsa sonrası VI-XI. yüzyıllar arasında yaşadıkları vebüyük bir devlet kurdukları kesinlikle bilinen Hazarların, hiçbir iz ve eserbırakmadan tarih sahnesinden silinmiş olması mantıken mümkün görülemez.Dolayısıyla onların devamı ve mirasçıları sayılabilecek bir topluluğun dünyadavar olması gerekir. Bu varis topluluğu öncelikle eski Hazar devleti sınırlarıiçinde aramak gerekir. Yapılan araştırmalar sonunda eski Hazar devleti sınırlarıiçinde Hazarların bakiyyesi sayılabilecek bir topluluk tespit edilmiştir ki, butopluluk "Karaylar" veya "Karaim Türkleri" dir.

Karaylar son zamanlara kadar çoğunluklaKırım ve Kafkasya (Hazar Devleti alanı) çevresinde yaşayan, Türkçe konuşan fakatTevrat'a ve Hz. Musa'ya inanan Musevi bir topluluktur. Karayların dilleri Türkçe,dinleri ise Musevîliktir. Kısmen Yahudiliği benimsemiş olan Hazarlarla, halen eskiHazar devleti sınırları içinde yaşayan, onların kültürlerini taşıyan ve Tevrat'ainanan Karay Türkleri arasında bir ilişkinin olması tabidir. Dolayısı ile HazarlarlaKaraylar arasındaki ilişkiyi ele alıp incelemek ve bu iki topluluğun siyasi ve dinitarihlerini kısaca gözden geçirerek konuya açıklık getirmek yerinde olacaktır.

Hazarlar
Hazar kelimesi "gez" anlamına gelen"kaz" kökünden türetilmiş Türkçe bir kelimedir. "kazar", gezeranlamına gelmekte olup, Anadolu Türkçesinde serbest dolaşan, bir yere bağlı olmayangöçebe demektir. Muhtemelen kelime, gezer, gazar, kazar ve hazar şeklinde etimolojikbir seyirden sonra nihai şeklini almıştır. Hazar kelimesi diğer dillerden Arapçada"el-Hazar", İbranicede "Huzari, Kozar", Latincede "Gazari,Chazari", Gürcücede "Hazari", Macarcada "Huszar" ve Çincede"Ko-sa, ka-sat" şeklinde kullanılmaktadır.

Tarihçilerin büyük birçoğunluğunun Türklerin bir boyu olarak kabul ettiği Hazarları, bazı Batılı bilimadamları sonraları Türkleşmiş bir boy olarak isimlendirmişlerdir. Hazar adınınTürkçe bir kelime olması bir yana, en eski Çin kaynaklarında "Tu-kuo Ko-sa"yani Türk-Hazar tabirinin geçmesi ve Hazarlarla çağdaş olan Arap kaynaklarınınbüyük bir kısmında onların Türk menşe'li olarak takdim edilmesi, HazarlarınTürklüğünü hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyar. Hazardevletinin kurucusu olan Hazar boyu özbeöz Türktür. Hazarlar konusunda batılılarında itibar edip kabul ettiği en sağlam delil, Hazar Hakanı Yusuf'un Endülüs veziriHasday b. Şarput'a yazmış olduğu mektupta Hakan Yusuf, kendi soy kütüklerini şöyleaçıklamaktadır.

"Atalardan kalma soykütüğümüze göre Togarma'nın on oğlu vardı. Bunları soylarından Uygur, Dursu,Avar, Hun, Basila, Tarniak,Hazar, Zagora, Bulgar ve Sabirler gelmektedir. Biz yedincioğul Hazar'ın soyundan geliyoruz. Mektupta bahsetilen Togarma, Yasef'in oğlu olup soykütüğü kitaplarına göre Türklerin babasıdır. Bu ifada birinci derecede mühim birkaynaktan çıktığına göre ona itibar etmek gerekir.

Hazar bölgesinde yapılankazılar sonucunda ortaya çıkan malzemeler arasında Türkistan kökenli kılıçlar,baltalar vb. kültür malzemeleri bulunmuştur. Bu durum, Hazarların Karadeniz ile HazarDenizi arasındaki bölgeye Türkistan'dan geldiklerini ve onların Türk menşe'liolmalarının gerekliliğini gösterir.

Hazarların sosyal hayatı tamamıile Türk tarzına göre düzenlenmiştir. Devlet sistemleri ve bilinen dil kalıntılarıbütün ile Türk özelliği göstermektedir. Hakan Yusuf'un mektubuna göre, HazarHakanlarının, İbranice isimlerinden ayrı olarak öz Türkçe isimleri de vardı. Budurum, onların Türk menşe'li olduklarını açıkça gösterir.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=