İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  Bati Trakya Turkleri
 


BATI  TRAKYA  TÜRKLÜĞÜ

Balkanlardaki Türk Kültürel varlığı şu andakibilgilerimizin ışığı altında milattan hemen önceki yıllara kadar uzanmaktadır.Bundan önceki dönemlere ait bir takım veriler son zamanlarda ortaya çıkmakla beraberkesin bir değerlendirme yapabilmek için yeterli görülmemektedir. Balkanlardaki Türkkültürel varlığı iki koldan gerçekleşen kitlevi göçler sonucunda oluşmuştur.Kuzeyden Onogur-Bulgar, Peçenek, Uz, Kuman-Kıpçak göçleri, güneyden de OğuzTürklerinin göçleri ve yerleşmeleriyle Balkanlar Türkleşmeye başlamış, 14 ve 15.y.y. da tamamen Türk kültürünün hakim olduğu bir bölge haline gelmiştir.

Bundan daha sonraki gelişmelersonucunda Balkanlardan bir med-cezir hareketi gibi bir çekilme söz konusu olmuş,dünyadaki değişmeler, gelişmeler, kuzeydeki Slav kültürünün gelişmesi ve buradangelen baskı ve çatışma, hem de politik mücadeleler ve aynı zamanlarda büyükçe birsömürge imparatorluğu kurmuş olan İngiltere'nin baskıları arasında kalma sonucundaBalkan savaşına kadar Osmanlı adım adım geri çekilerek bugünkü Türkiyesınırlarına kadar ulaşmıştır. 1912-1913 yıllarından sonraki gelişmelerle de sonsınırlar çizilmiş, bununla beraber Türk kültürel varlığı bölgedeki hem Oğuzhem Kıpçak Tüklerinin bakiyeleri şeklinde hayatlarını devam ettirmektedir.

Tabii bunların birkısmı Türkiye üzerinden göçerek Balkanlarda iskan edilen Evlad-ı Fatihantorunları, Oğuz Türkleridir. Diğerleri de yine kuzeyden gelerek yerleşen,Onogur-Bulgar, Peçenek, Uz, Kuman-Kıpçak Türkleridir. Bütün bu Türkleridir. Bütünbu Türk toplulukları günümüzün Türk kültür varlığını teşkil etmekle beraberaralarındaki çok küçük farklılıklar, içinde yaşadıkları kültürlerinyöneticileri tarafından kullanılarak birbirlerine düşman edilmeye deçalışılmıştır.

1950'li yıllardansonra Türkiye'deki siyasal değişime paralel olarak uygulanan yanlış politikalarsonucunda Balkanlardan Türkiye'ye göçler büyük ölçüde devam etmiş, göçmenlerioy deposu olarak gören bütün siyasi partiler belki de bilmeden Balkanlarda Türkkültür varlığının budanmasına, azalmasına yol açmışlardar. Bütün bugelişmelere rağmen, yine de Türkve Müslüman kültürel varlığı Balkanlardaaşağı yukarı 12 milyonluk bir nüfusu oluşturmaktadırlar.

Günümüzde, Balkanülkelerindeki Türk kültür evleklerinin yukarıda kısaca anlatılmaya çalışılanözellikleri sebebiyle teker teker ele alınarak değerlendirilmeleri de bir zaruretolarak ortaya çıkmaktadır. Son 60-70 yıllık dönem içinde Balkan ülkelerininbüyük bir çoğunluğu komünist rejim baskısı altında kültürel açıdan deformeolmuş, bunun dışında kalan Yunanistan ise, Batı Bloku'na dahil olmasına rağmen,daha acımasız asimilasyon politikalarını uygulayarak Türk varlığının demografikverilere göre: normal nüfus artışıyla 500-600 bin kişiyi bulması icabederken,günümüzde 120 bin civarında bir Türk kültür varlığı Batı Trakya bölgesindekalmış durumdadır. Bu da; iki farklı ekonomik politikaya sahip olan kültürlerin birnoktada birleştiğini gösteriyor.

Kültürel açıdanher iki rejim de aynı şekilde asimilasyon politikaları uygulanmıştır.Yunanistan'nın uyguladığı asimilasyon politikaları daha ziyadre psikolojik olarakyıldırma, güven duygusunu azaltma, insanlar arasındaki güvensizliği aşılama,yaygınlaştırma ve bu şekilde göçe zorlama şeklinde olmuştur. Buradakisoydaşlarımızın büyük bir kısmı Türkiye'ye diğer bir kısmı da Avrupa'nındeğişik yerlerine ve bunun dışında kalan bir kısmı da Avustralya'ya yerleşmek,göç etmek zorunda kalmışlardır. Buradaki kültürel kimlik savaşı halen devametmektedir. Bölgede kurulmuş olan hükümet dışı organizasyonların isimlerindekiTürk ismi, son yıllarda kaldırılmış, buradaki bütün hükümet dışı kuruluşlar,gönüllü kuruluşlar baskı altında varlıklarını devam ettirmeyeçalışmaktadırlar.

     ANA SAYFAYA DÖN   

KONUNUN BAŞINA DÖN

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=