İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  DEMOKRASi VE iNSAN HAKLARI
 


 

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Ahttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif TEMEL KAVRAMLAR

Temel Haklar

Hak, düzenleyici hukuk kurallarının bireylere tanıdığı bir ayrıcalıktırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gifBir şeyi yapmak ya da başkalarından belirli bir biçimde davranmayı ya da bir şeyi yapmayı isteme yetkisidirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
Temel haklar kamu haklarıdır
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

İnsan Hakları

İnsan hakları, kişinin sırf bir insan olduğu için sahip olduğu haklar anlamına gelmektedirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gifİnsan hakları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklardırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
İnsan hakları üstün kurallar bütünüdür
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
Yaşama hakkı, güvenlik hakkı, köle olmama veya zorla çalıştırılmama hakkı, işkence edilmeme hakkı başlıca temel haklardır
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
Anayasamızda “insan haysiyetine aykırı ceza ve işlem uygulanamayacağı”, “eziyet işkence ve angaryanın yasak olduğu” sürekli olarak vurgulanmıştır
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
Günümüzde insan hakları kuralları anlaşmalar, anayasalar ve yasalarla hukuk kuralları haline getirilmiştir
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
İnsan hakları, “yeryüzündeki bütün insanların birbirlerine karşı salt insan olmaktan kaynaklanan ödevleridir
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
İnsan hakları, birey kadar toplumsal yaşam için de önemlidir
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

 Özgürlük

Özgürlük, insanın serbestçe düşünme ve davranma durumudurhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
Özgürlük, insanın doğuştan sahip olduğu doğal haklardan biridir
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
Hak, bireyin özgürlükleri kullanabilmesi için yapılan yasal düzenlemedir
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
Temel özgürlükler şunlardır
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, basın ve haberleşme özgürlüğü yerleşme ve seyahat özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğühttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

 Eğitim

Eğitim bireylerin gelecekteki yaşamını şekillendirecek davranışları kazandıracak çok yönlü bir etkinliktirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
İnsan hakları eğitimi, demokrasinin zorunlu koşullarından biridir
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Eğitim demokrasinin ön koşuludur

B- İNSAN HAKLARININ KISA TARİHÇESİ

İlk çağlardan beri insanların büyük bir kısmı kendisini üstün gören azınlık tarafından idare edilmiştirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Kendilerini üstün gören asiller ve yöneticiler diğer insanların temel hak ve hürriyetlerini ellerinden almış,sonları esir ve köle etmiştirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

İlk çağdan beri insanlar ırk, din ve dil ayrımı yüzünden birbirleri ile savaşmışlar, zenciler asırlar boyu Avrupa ve Amerika pazarlarında esir olarak alınıp satılmıştır
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Batılılar sanayi devrimi ve çıkarları için asırlarca insanları ezmiş ve sömürmüştürhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Milyonlarca insanın emeği bir ömür boyunca yalnızca boğaz tokluğuna yaşamak için harcanmıştırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Batıda insan haklarının ilk belgesi 15 Haziran 1215’de, İngiltere kralına kabul ettirilen “Magna Charta Libertatum”, Hürriyetlerin Büyük Beratı’dırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif 1689’da elde edilen yeni haklarla güçlenen Magna Charta, İngiliz Anayasasının temelini oluştururhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

 Amerika’da 1776’da İngiltere’ye karşı yayınlanan “Bağımsızlık Bildirgesi” insan hakları ile ilgili ilk önemli belgedirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bunu 1789’da Fransız Devrimi’nde yayınlanan “İnsan Hakları Bildirgesi” takip etmiştirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif


Bütün bu bildiriler esasen birer belge olmaktan ileri gidememişlerdir
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Batının eski Yunan ve Roma’dan miras aldığı sınıflı toplum yapısı gelişen sanayi ile daha da güçlenmiştirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

18
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif ve 19http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif yüzyıllar güç ve otoritenin insanlığı zorladığı, Avrupa’nın Afrika ve Asya toplumlarını köle ve esir edip sömürdükleri, mazlum insanlar için kötü dönemler olmuşturhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
I
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif ve IIhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Dünya Savaşları ezen ve sömüren devletlerin çıkar çatışmaları yüzünden çıkmıştırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ilan edilmiştirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bu bildirge 30 madde ve bir önsözden oluşmaktadırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

Bildirge, hiçbir ayrım gözetmeden tüm insanların özgür ve eşit doğduğu, yasalar karşısında eşit olduğu temeli üzerine kurulmuştur
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif İnsan hakları evrensel bildirgesinin Türkiye'de "Resmi Gazete” ile yayınından sonra okullarda okutulması, yorumlanması, Bakanlar Kurulu'nun 6 nisan 1949 tarihli toplantısında 3/9119 sayı ile kararlaştırılmıştırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
Aşağıdaki metin, 27 mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan resmi çeviridir
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

1
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bütün insanlar hür ve eşit doğarlarhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlarhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
2
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
3
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
4
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamazhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
5
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Yasalar önünde herkes eşittirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
6
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemezhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
7
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
8
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
9
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
10
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
11
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
12
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
13
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
14
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Kölelik ve kulluk yasaktırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
15
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunurhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
16
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
17
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
18
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
19
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
20
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Her insan bir vatandaşlığa sahiptirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
21
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
22
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamazhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
23
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamazhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
24
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
25
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
26
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
27
http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir 

 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=