İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  BURSA MUZELERi
 


Bursa Müzeler Listesi


Arkeoloji Müzesi
: Bithynia ve Mysia bölgesinde bulunmuş, MÖ. 3000 yılından Bizans dönemi sonuna kadar ele geçen buluntular, 1904 yılından itibaren Bursa Erkek Lisesi ve yeşil Medrese’de toplanmış, 1972 yılında Kültürpark içindeki binasında açılan Arkeoloji Müzesi’nde sergilenerek ziyarete açılmıştır.

Müzede sergilenen eserler arasında; Yortan kültürüne ait pişmiş toprak mezar buluntuları, Antandros Nekropolü’nden figürin, kap kacak ve süs eşyaları, Karacabey’in Şükraniye Köyü’nde bulunmuş dünyadaki üç örnekten biri olan Greko-Pers mezar steli, Roma dönemine ait taş eserler, Zeus ve Herakles tasvirleri, Kybele heykelleri, Athena ve Apollon’un bronz büstleri, değişik formdaki keramik kaplar, Bizans dönemine ait gümüş, bronz ve pişmiş toprak eserler ile Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait altın, gümüş ve bronz sikkeler bulunmaktadır.

Bursa Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde de zengin bir stel koleksiyonu sergilenmektedir

Atatürk Müzesi: Çekirge Caddesi üzerindeki Atatürk Müzesi, XIX. yüzyıl sonlarında yapılmış bir köşk olup, Atatürk'ün Bursa'ya 20-24 Ocak 1923’te ikinci gelişlerinde Bursa Belediyesince sahibinden satın alınarak Atatürk'e hediye edilmiştir. 1938’de de Atatürk tarafından Bursa belediyesi’ne hibe edilen ve 1968’de Kültür Bakanlığı’na devredilen bu köşk, 29 Ekim 1973’te, Cumhuriyet'in 50. yılında müzeye dönüştürülerek ziyarete açılmıştır.

Birinci katta kabul salonu ile buraya açılan dinlenme odası, ikinci katta ise yatak ve çalışma odaları olan köşkte, Atatürk’ün burada kaldığı sürede kullandığı eşyalar sergilenmektedir. Köşk, Bursa'daki sivil mimari örneklerinin en önemlilerinden biridir.

Mütareke Evi Müzesi: XIX.yüzyıl sonlarında Rus asıllı Aleksander Ganyanof’ ait olan, Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı bina, Mudanyalu iş adamı Hayri İpar tarafından satın alınarak 1937’de müze olarak açılmış, 1959’da da Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir.

Bina, XIX. yüzyıl sonunda yapılmış bir Osmanlı evidir. İki katı ziyarete açıktır. İlk katta mütarekenin imzalandığı salon ve çalışma odaları, üst katta İsmet İnönü ile Asım Gündüz Paşa'nın yatak odaları bulunmaktadır. Müzede mütareke dönemi eşyaları ve dönemin fotoğraf ve belgeleri sergilenmektedir.

Mudanya Tahir Paşa Konağı: Tahir Paşa Konağı, Osmanlı sivil mimarisi örneklerinden olup, geçirdiği onarımlardan dolayı büyük ölçüde orijinalliğinden uzaklaşmıştır.

İki katlı konağın baş odası, kalem işi süslemeleri, vitraylı pencereleri, malakâri alçı süslemelerle kaplı duvarları ve çiçek motifleri ile süslü duvar panoları dikkat çekicidir. Odanın dış kapısında 1138 H./1725 M. tarihi yazmaktadır.

Osmanlı Evi Müzesi: Bursa’nın en eski ve en güzel evlerinden olan bu evin yerinde II.Murad’a ait bir köşkün bulunduğu sanılmaktadır. Bugünkü ev, dış görünümü ve iç mekanı, planı ve süslemeleri ile XVII.yüzyıl mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Onarımlar sonrası özellikle cephesi orijinalliğinden uzaklaşmıştır.

Bahçe içerisindeki yapının iki kat planı da aynıdır. Bahçeye açılan eyvanlı bir sofası ile bu sofaya açılan iki odası vardır. Alt kattaki odalar alçak tavanlı olup, kışlık odalardır.

Üst katta yer alan baş oda, kalem işi süslemeli ahşap dolapları, geometrik dekorlu ahşap tavanı ve altıgen tavan göbeği ile eski süslemeleri orijinal halinde korunmuştur. Ahşap dolabın kapakları natüralist çiçek motifleriyle ve iki servi arasında bir kaide üzerinde yükselen saksıdan çıkan çiçek motifleri ile bezenmiştir.

Şemaki Evi Müzesi: İran'lı Şemaki ailesi tarafından XVIII. yüzyılda yaptırılan bina, 1945’te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından satın alınarak müze haline getirilmiş ve 1980 yılından sonra onarılarak ziyarete açılmıştır.

İki katlı olan yapının zemin katında taşlık, sağ tarafında mutfak ve kiler, sol tarafında iki oda bulunmaktadır. Mutfak duvarına bitişik ahşap merdivenle çıkılan üst kata çıkılmaktadır. Ahşap tavan ve tabanlı, bağdadi duvar ile yapılmış üst katta, ahşap direkli, yuvarlak kemerli bir revakla ön cepheye açılan eyvanlı bir sofa, sofaya açılan baş oda ile iki oda daha vardır.

Baş odanın tavanındaki kalem işi bezemeler, yüklük üzerinde Haliç’i tasvir eden bir manzara resmi, odalardaki kalem işleri ile bezeli ocaklar, ahşap dolaplar ve yüklükleri ile XVIII.yüzyıl sivil mimari örneklerinden biri olan müzede etnoğrafik eserler sergilenmektedir.

Türk İslam Eserleri Müzesi: Yeşil Medrese içerisindedir. İlk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese (Sultaniye Medresesi) 1414-1424 yıllarında Hacı İvaz Paşa’nın yaptığı yeşil Külliye’nin bölümlerindendir.

Medresenin planı Anadolu Selçuklularının açık avlulu (eyvanlı) medreselerini andırmakta olup, yapımında moloz, kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. Avluyu çeviren sivri kemerli revaklardaki sütun ve sütun başlıklarının bir kısmı Bizans dönemine aittir. Revakların arkasında aynalı tonoz ile örtülü 13 medrese odası ve iki yan eyvan bulunmaktadır. Kubbe sekiz köşeli prizmatik Türk üçgenleri ile kaplı kasnak üzerine oturtulmuştur.

 
 

Mozaik çini ve renkli sırlarla bezeli Yeşil medrese’de MS.X. ve XX.yüzyıl arasında Anadolu Türk İslâm sanatına ait eserler ve MS.VII.yüzyıldan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar kullanılan İslami sikkeler sergilenmektedir.

Ayrıca Osmanlı dönemi ahşap eserleri, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramikler, Türk-İslâm maden sanatı örnekleri, silahlar ve etnoğrafik eserler sergilenmektedir. İbn Hilâl İbn el-Bavvab’ın 365H./975M. tarihli dua kitabı, XIII.yüzyıl Beylikler dönemine ait tezhipli Bakara Suresi, Memlûk Sultanı Berkok’un Sultan Yıldırım Beyazıt’a hediyesi olan Kuran-ı Kerim, Sultan II.Mehmet’in ve III.Mehmet’in fermanları, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman gibi büyük ustaların hatlarından örnekler de müzenin koleksiyonları arasında yer almaktadır.

Medresenin bahçesinde ise XV.yüzyıldan XIX.yüzyıla kadar olan dönemlere tarihlendirilen Bursa mezar taşlarından örnekler ile taş kitabeler sergilenmektedir.

İznik Müzesi (Nilüfer Hatun İmareti): Sultan I.Murad’ın annesi Nilüfer Hatun’un adına, 1388 yılında İmarethane olarak yapılan Nilüfer Hatun İmareti, ters T planlı, XIV.yüzyıl Osmanlı mimarisi örneklerindendir. 1960 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır.

Günümüzde müze olarak kullanılan yapı, kubbe ve tonoz kemerlerin örttüğü revakla başlar. Kitabeli bir kapıdan kubbeyle örtülü ana mekana girilmektedir. Ana bölümden üzerleri kubbeyle örtülü yan mekanlara geçilen yapıda Bizans dönemine özgü zengin ve renkli bir taş ve tuğla işçiliği dikkati çekmektedir.

Müzede İznik ve çevresinden toplanan eserler sergilenmektedir. Arkeoloji bölümünde; Prehistorik, Helenistik, Roma,Bizans dönemleri taş, cam eserler, takılar, kandiller, koku şişeleri, sikkeler, Etnoğrafya bölümünde; XI.yüzyıla ait İznik seramik ve çinileri, tütün, para, saat keseleri, yazı takımları sergilenmektedir.

Müze bahçesinde çeşitli dönemlere ait sütun başlıkları, lahitler, kabarmalar, korkuluk levhaları, steller, yazıtlar, çörtenler, kuyu bilezikleri ve İslâmi mezar taşları sergilenmektedir.

 İznik Müzesi'nde, tiyatro ve diğer arkeolojik kazılardan çıkarılan 2000'i aşkın arkeolojik eser, 300 sikke, 500 İznik çinisi ve seramiği ile 150 adet etnoğrafik eser sergilenmektedir.

Ayasofya Müzesi: İznik merkezinde, Atatürk Caddesi ile Kılıçaslan Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yer alan Ayasofya Kilisesi IV.yüzyılda inşa edilmiş Bazilika planlı bir yapıdır. Osmanlıların İznik’i ele geçirmesinden sonra 1331 yılında camiye çevrilmiştir. 1936 yılında İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından burada ilk araştırma yapılmış ve bunu sonraki yıllarda yapılanlar izlemiştir.

Bugün İznik Ayasofya’sı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı anıt müze konumundadır. Müzede Hz.İsa, Hz.meryem ve İoannes’in tasvirleri ile taban mozaikleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Bizans dönemine ait mimari parçalar ile Osmanlı dönemine ait izler görülmektedir.

Müzenin teşhir ve tanzimi Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce yapılmış, 30 Ağustos 1960’ta ziyarete açılmıştır. İznik Ayasofya’sı İznik Müzesi’nin yönetimindedir.

Ormancılık Müzesi: Bursa, Çekirge Caddesi üzerinde bulunan Saatçi Köşkü Orman Bakanlığı’nın yönetiminde 1989 yılında orman Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Müzede orman yaşamı, orman bitkileri, ormancılıkla ilgili aletler, fosiller ve orman içerisindeki haberleşme araçları ile ormancılıkla ilgili tarihi belge ve fotoğraflar sergilenmektedir. Müzenin fosil koleksiyonunda da 2 milyon yıllık sekoya fosili, 350 milyon yıllık karbonifer fosilleri, 50 milyon yıllık sarıçam, ceviz, karaçam ağacı fosilleri ile 14 milyon yıllık Miosen Devrine tarihlenen faunalar ve fosiller sergilenmektedir.

Celal Bayar Müzesi: Türkiye Cumhuriyeti’nin 3.Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın doğduğu, XIX.yüzyılın mimari özelliklerini yansıtan Gemlik’in kuzeyindeki Umurbey’deki ev Celal Bayar Müzesi olarak 26 Ağustos 1970 yılında hizmete açılmıştır. Müzenin ve içerisindeki kütüphanenin kuruluşunda celal Bayar kendi olanaklarını kullanmıştır.

Üç katlı ahşap Türk evinin en güzel örneklerinden biri olan bu ev orijinal ev eşyaları ve aynı dönemden kalma çeşitli tarihi eşyalarla yeniden düzenlenerek bir anı müzesi haline getirilmiştir.

Modern bir yapı içerisinde bulunan müzede Atatürk ile ilgili bir bölüm açılmıştır. Bunun yanı sıra Celal Bayar’ın Kuvvay-i Milliye yılları, Galip Hoca dönemi, İktisat vekilliği, İmar ve İskân Bakanlığı, İş Bankası’nın kuruluş çalışmaları ve Atatürk’ün Başvekili (1937-1938) olduğu döneme ait fotoğraflar, anı eşyaları, tablolar sergilenmektedir. Müzenin diğer iki salonunda Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, çeşitli ülkelere ve kuruluşlara yaptığı ziyaretlerde, kendisine takdim edilen nişanlar, madalyalar, yazmalar, silahlar, giysiler, şilt ve plaketler, mobilyalar, aile yadigarları ve imzalı resimleri sergilenmektedir.

Müzenin 20.000’in üzerinde kitap, yazma, gazete, süreli yayınlar ve fotoğraf koleksiyonlarından oluşan bir kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kütüphane XX.yüzyıl Türkiye’sinin siyasi tarihine ışık tutacak niteliktedir.

Celal Bayar Müzesi’nin yanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yaptırılan bir de anıt mezarı bulunmaktadır.

Hüsnü Züber Evi - Yaşayan Müze: Türkiye’nin Pyrograur (yakma-dağlama) sanatının öncüsü olan Hüsnü Züber, emekli harita yarbayıdır. 1960 yılından sonra ağaç eşya üzerinde 600 civarındaki Türk motiflerini yakma sureti ile uygulamıştır. Meydana getirdiği bu ağaç eserleri Türkiye’de ve yurt dışında sergilemiştir. Bundan sonra grafik çalışmalarına yönelmiş, desenleri çeşitli sanat dergilerinde yer almıştır. Bu tür çalışmalara önce kaşıklar üzerinde başlamış, daha sonra bunu genel biçimde ağaçlarda uygulamıştır.

Hüsnü Züber’in yapmış olduğu bu eserler Bursa Tophane semtinde yaşayan bir müze olarak kişisel çabası ve Bursa belediyesi’nin yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Müzenin bulunduğu ev 1836 yılında devlet Misafirhanesi olarak yapılmış, daha sonra da Rus Konsolosluğu olarak kullanılmıştır.

XIX.yüzyıl Osmanlı evi olan bu evi, 1877 yılında Bursa’ya yerleşen Üsküp’lü Seyid Kâhya satın almış. Seyid Kâhya ve mirasçılarının ölümünden sonra harap haldeki bu evi 1988 yılında Hüsnü Züber tarafından satın alınmış ve yaptığı eserlerle dekore edilerek müzeye dönüştürülmüştür.

Hüsnü Züber, Prof. Dr. Sedat Hakkı Eldem’in “Türk Evi” adlı kitabındaki evin çizim ve fotoğraflarından da yararlanarak 4 yıl süren restorasyondan sonra 27 Aralık 1992 de “Hüsnü Züber Evi” adıyla hizmete açmış, 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlamıştır.

Müzede Türkiye’de “Pyrogravure” sanatının öncüsü olan Hüsnü Züber’in yakma-dağlama tekniği ile birleştirdiği Türk ağaç eşyaları üzerinde çeşitli Osmanlı motifleri yanında Konya, Taraklı, Korucu, Bademli ve Çan ağaç kaşıklarından oluşmuş geniş bir koleksiyon da sergilenmektedir. Hüsnü Züber Müzesinde birinci katta 450 parça Türk tahta eşyası üzerine dağlama-yakma tekniği ile birleştirdiği 600 Türk motifli koleksiyonu ile ağaç kaşık ve kepçeler bulunmaktadır. İkinci katta ise, dönemin özelliklerine uygun döşenmiş yatak odası, başoda ile açık sofa bulunmaktadır.


 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=