İletişim Adresi

   
  ARTVİNLİ ORHAN
  GAP NEDiR
 


GAP Nedir?

Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır.
(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak)

1970'lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980'lerde çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. Su Kaynakları Programı 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.82 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımını öngörmektedir. Toplam maliyeti 32 milyar ABD doları olan Proje'nin, Enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 7476 MW olup yılda 27 milyar kilowatsaat enerji üretimi öngörülmektedir.

 Proje, gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi üzerine kurulmuştur; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekansal planlama ve alt yapı geliştirilmesi GAP'ın temel stratejileridir.

GAP’ın önemi

1973 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından başlatılan ve kısa adı G.A. P olan Güneydoğu Anadolu Projesi ülkemizin en uzun soluklu olmakla beraber gerek uygulamaya konulduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve gerekse ülkemiz açısından iktisadi ve sosyal bakımdan çok büyük ehemmiyete sahip bir projedir.

Başladığı yıldan itibaren gerek Petrol Krizi, gerek Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrası ülkemize dış dünya tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle büyük kesintilere uğrayan proje 1989 yılından sonra tekrar uygulanmaya başlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, tüm zorluklara rağmen bu projeyi kararlılıkla sürdürmesini bilmiş ve bu günlere gelinmiştir.

27 Mayıs 2008 Salı günü Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın ve hükümetin diğer üyelerinin de katılımıyla birlikte açıkladığı eylem paketi Güneydoğu Anadolu Projesi’nin istikbali açısından gururumuzu okşayan önemli adımlar içeriyor.

1) Bölgede cazibe merkezleri kurulması ve KOBİ’lere teşvik verilmesi,

2) Sosyal gelişimin sağlanması,

3) Sulama Projeleri ve enerji, ulaştırma ve sosyal alanda altyapı yatırımları,

4) Yerel İdarelere ve bölgesel kuruluşlara yapılan harcamalar,

5) Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’ya doğalgaz verilmesi,

6) Organik tarıma geçilmesi,

7) Tarım Faaliyetleri’nin çeşitlendirilmesi vb.

Bunlar Güneydoğu Anadolu Projesi ile atılacak adımların bazıları. Aynı zaman da bu projeyle birlikte 3, 8 bilyon kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Belki de bölge için en hayati derecede öneme sahip icraat bu olacak.

Terörün bölgede ki işsizlik ve yoksullukla beslendiğini düşündüğümüzde G.A. P’ in ülkemiz açısından ne kadar önemli bir proje olduğu ve bir an önce bitirilmesi gerektiği gerçeğini de görmemiz gerekir herhalde.

 Amaç ve Hedefler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlayarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunun artırılması temel amaçtır.

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, 60. Hükümet döneminde başta sulama olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin hızlandırılması hedeflenmektedir.

GAP Eylem Planı'nda orta vadede bu projeyi tamamlamaya yönelik politika, strateji ve eylemler yer almaktadır.

Plan döneminde uygulanacak programlarla bir yandan bölgede işgücünün niteliği artırılarak, işgücüne kat ılma oranı ülke ortalamas ına yaklaştırılacak, diğer yandan özel ve kamu yat ırımlar ının artırılması ve ekonomik hayatın canlandırılması sonucu bölgedeki toplam istihdam artırılarak bölge genelinde istihdam düzeyi ülke ortalamasına çıkarılacaktır.

Bölgede kişi başına gelir ülke ortalamasına yaklaşacaktır.

Yeni eğitim ve sağlık tesislerinin yapımının yanı sıra mevcutların donanım ve personel ihtiyacı karşılanarak eğitim ve sağlık göstergeleri Türkiye ortalamasına getirilecektir.

Bölge genelinde okul öncesi eğitimde, ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranı artırılacak, ilköğretim ve ortaöğretimde derslik başına ö ğrenci sayısı azalt ılacaktır.

Bölgedeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yatak sayısı yükseltilecek, hastanelerin koğuş sistemi az sayıda hastanın kalabileceği odalara dönüştürülecektir. Bebek, çocuk ve anne ölüm oranları gibi temel sağlık göstergelerinin plan dönemi sonundaki ülke ortalamasına getirilmesi hedeflenmektedir.

Bölgede kurulan üniversitelerin kampus altyapıları geliştirilerek ilave öğrenci kapasitesi oluşturulacaktır.

Plan kapsamındaki yatırımların tamamlanması sonucunda ulaşım altyapısı ile içme suyu, kanalizasyon, katı atık gibi kırsal ve kentsel altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır.

GAP Bölgesi'nin turizm altyapısının iyileştirilmesi, turizm çekim merkezleri oluşturulması ve turizmin çeşitlendirilmesi yoluyla, turizmin bölge ekonomisi içindeki payı artırılacaktır.

Tarımda verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesi ve bölge ihracatının artırılması hedeflenmektedir.

 

 
 
Z i Y A R E T C i - D E F T E R i
orhanyildiz.tr.gg
A N A - S A Y F A Y A - G i T
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=